GDPR

INFORMÁCIA KOMORY VETERINÁRNYCH LEKÁROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV V CENTRÁLNOM REGISTRY SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT
(ďalej len „Informácia“)
 
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).
 
Táto Informácia je určená Vám, ako dotknutej osobe, ktorá Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (ďalej ako „KVL SR“) ako prevádzkovateľovi Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ) poskytne svoje osobné údaje k ich spracúvaniu a to v súlade so Zákonom a Nariadením.
 
Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov
 
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Sídlo: Botanická 17, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 17317894
právnická osoba zriadená zákonom č. 442/2004 Z. z.
Zastúpená: MVDr. Silvia Štefáková – prezidentka KVL SR
(ďalej ako „Prevádzkovateľ“).
 
Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
Web: www.crsz.sk
Telefónne číslo: +421 918 426 652
E-mail: crsz@kvlsr.sk
 
Zodpovedná osoba za Prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby
 
Prevádzkovateľ môže menovať zodpovednú osobu – zástupcu pre ochranu osobných údajov (ďalej ako „Zástupca“). Na Zástupcu sa môžete obracať vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov a uplatňovaním Vašich práv. Kontaktné údaje Zástupcu budú zverejnené, pokiaľ bude Zástupca u Prevádzkovateľa vymenovaný.
 
Osobné údaje dotknutej osoby spracúvané Prevádzkovateľom
 
V zmysle § 54 ods. 13 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti poskytuje dotknutá fyzická osoba na vedenie centrálneho registra spoločenských zvierat a na vedenie písomnej evidencie súkromného veterinárneho lekára podľa § 13 ods. 1 písm. h)  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti orgánom veterinárnej správy a súkromnému veterinárnemu lekárovi tieto osobné údaje:
 
a) meno a priezvisko,
b) miesto trvalého pobytu,
c) rodné číslo,
d) adresa držby zvieraťa a
e) telefónne číslo.
 
Účel a spôsob spracúvania Vašich osobných údajov
 
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je
- vedenie CRSZ v zmysle §6 ods. 2 písm. u), §13 ods. 1 písm. h) a i), ods. 2 písm. d), ods. 4 písm. b), § 19 ods. 3 až 10 a 3, § 37 ods. 2 písm. b) bod 3 až 5 a § 54 ods. 13 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,
- plnenie ďalších povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov,
- ochrana a výkon práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa,
- vedenie archívu podľa príslušného zákona.
 
Tretie strany, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté
 
V zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti musí byť umožnený ku všetkým údajom z centrálneho registra spoločenských zvierat trvalý prístup všetkým orgánom veterinárnej správy.
 
V zmysle § 19 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti musí byť umožnený prístup ku všetkým údajom a informáciám, ktoré sa týkajú systému identifikácie a registrácie zvierat, Európskej komisii.
 
Na základe zadania čísla čipu na webovom sídle CRSZ sa zobrazí telefónne číslo vlastníka .
 
Informácie ohľadom prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
 
Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii okrem Európskej komisii.
 
Doba spracúvania
 
Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.
 
Práva dotknutej osoby
 
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte v zmysle Zákona a/alebo Nariadenia najmä právo:
- právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,
- na prístup k osobným údajom, týkajúcich sa Vašej osoby,
- na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov,
- právo na výmaz osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracovávané; ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne,
- na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- na prenosnosť údajov,
- právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, po ktorom bude spracúvanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami alebo slobodami subjektov údajov, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov,
- právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Zákona a/alebo Nariadenia.
 
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 
Akúkoľvek žiadosť alebo akýkoľvek podnet súvisiaci so spracúvaním osobných údajov alebo uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu: crsz@kvlsr.sk.
 
Organizačno-technické opatrenia prijaté za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov
 
Prevádzkovateľ prijal také organizačno-technické opatrenia, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracovávania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
 
Použitie cookies, geolokalizácie a sociálnych pluginov na webe CRSZ
 
Internetové sídlo (webová stránka) CRSZ nepoužíva súbory cookies (malé textové súbory, ktoré prehliadač trvalo ukladá do počítača), geolokalizáciu (zistenie stanoviska užívateľa základe IP adresy) a sociálne pluginy poskytovateľov sociálnych sietí.