Čipovanie psov

Čo je identifikácia psa?
Identifikácia psa znamená začipovanie psa (označenie psa transpondérom).
 
Čo je mikročip ?
Mikročip (transpondér) je pasívne rádiofrekvenčné identifikačné zariadenie slúžiace iba na odčítavanie. Ide o malý implantát veľkosti zrnka ryže, ktoré sa aplikátorom v tvare ihly zavedie pod kožu zvieraťa. Mikročip obsahuje jedinečný 15-miestny číselný kód, ktorý Centrálny register spoločenských zvierat spája s údajmi o zvierati a jeho majiteľovi. Mikročip nie je aktívny, nedá sa podľa neho zistiť poloha zvieraťa. Kód sa z mikročipu získava čítačkou, ktorú majú veterinárni lekári, útulky a karanténne stanice pre zvieratá.
 
Kto môže čipovať psov?
Označenie psov mikročipom môže vykonať iba súkromný veterinárny lekár.
 
Čo je registrácia zvieraťa?
Registrácia zvieraťa je registrovanie údajov o ňom a jeho vlastníkovi ( majiteľovi alebo držiteľovi ) do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ), prostredníctvom kódu z mikročipu. Zviera môže byť aj vo vlastníctve právnickej osoby, alebo do CRSZ sa aj vtedy zapisujú údaje o fyzickej osobe - držiteľovi zvieraťa, ktorý je za psa zodpovedný.
 
Kto vykonáva registráciu zvieraťa?
Registráciu zvieraťa môže vykonať iba súkromný veterinárny lekár. Registráciu zvieraťa je povinný vykonať súkromný veterinárny lekár, ktorý zviera začipoval alebo ktorý začipované zviera vakcinoval proti besnote. Registráciu Vášho zvieraťa si môžete overiť na webe www.crsz.sk
 
Čo je Centrálny register spoločenských zvierat?
Centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ) je databáza údajov o zvieratách a ich majiteľoch. Do CRSZ sa povinne zapisujú údaje o čipovaných psoch chovaných na území Slovenskej republiky a spoločenských zvieratách (psy, mačky a fretky), ktorým bol vydaný pas spoločenského zvieraťa.
 
Aké údaje sa registrujú do CRSZ?
Meno, druh, plemeno, pohlavie a dátum narodenia zvieraťa a meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a telefónne číslo vlastníka zvieraťa a adresa držby zvieraťa. Súkromný veterinárny lekár je oprávnený vyžadovať od vlastníka zvieraťa preukaz totožnosti.
 
Je čipovanie povinné?
Čipovanie je povinné pre psy chované na území Slovenskej republiky. Čipovanie je taktiež podmienkou pre vydanie (cestovného) pasu spoločenského zvieraťa.
 
Do kedy musím dať psa začipovať?
Psy narodené do 31.8.2018 sa musia začipovať pred zmenou vlastníctva alebo držby, pri umiestnení do karanténnej stanice alebo útulku, najneskôr však do 31.10.2019.
Psy narodené od 1.9.2018 sa musia začipovať pred zmenou vlastníctva alebo držby, , pri umiestnení do karanténnej stanice alebo útulku, najneskôr však do 12 týždňov veku psa.
 
Aké sú výhody čipovania a registrácie?
Výhodou čipovania zvieraťa a jeho registrácie v CRSZ je rýchla a jedinečná identifikácia zvieraťa, ktorá pri strate a nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi alebo držiteľovi.
 
Aké sú iné povinnosti vlastníka psa?
Vlastník psa je povinný nahlásiť údaje o novom vlastníkovi psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka a nahlásiť úhyn psa do 21 dní odo dňa úhynu zvieraťa. Údaje sa nahlasujú do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára. Vlastník psa je povinný poskytnúť súkromnému veterinárnemu lekárovi osobné údaje, ktoré sa zapisujú do CRSZ.
 
Aké sú postihy za nedodržanie povinností?
Pokuta za nezačipovanie psa je 50 €. Zaplatením pokuty prechádza povinnosť začipovať psa na mesto / obec. Pokuta za včasné nenahlásenie údajov o novom vlastníkovi psa alebo nenahlásenie úhynu psa je od 500 do 1200 €. Ak je vlastníkom psa právnická osoba, pokuta je od 400 do 3500 €.
 
Súkromný veterinárny lekár nesmie vykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je začipovaný (ak už začipovaný má byť), okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka. Za porušenie tejto povinnosti uloží orgán veterinárnej správy súkromnému veterinárnemu lekárovi pokutu od 1 750 eur do 20 000 eur.