Identifikácia a registrácia spoločenských zvierat


Čo je spoločenské zviera?
Spoločenské zviera je pes, mačka a fretka.

Čo je to indentifikácia spoločenského zvieraťa?
Identifikácia spolčenského zvieraťa (pes, mačka, fretka) znamená jeho označenie mikročipom (transpondérom).

Čo je mikročip (transpondér)?
Mikročip (transpondér) je pasívne rádiofrekvenčné identifikačné zariadenie slúžiace iba na odčítavanie. Ide o malý implantát veľkosti zrnka ryže, ktoré sa aplikátorom v tvare ihly zavedie pod kožu zvieraťa.

Ako funguje mikročip?
Mikročip obsahuje jedinečný 15-miestny číselný kód, ktorý databáza spája s údajmi o zvierati a jeho majiteľovi. Mikročip nie je aktívny, nedá sa podla neho zistiť poloha zvieraťa. Kód sa z mikročipu získava čítačkou, ktorú majú veterinárni lekári, útulky a karanténne stanice pre zvieratá.

Kto môže čipovať zvieratá?
Označenie zvieraťa mikročipom môže vykonať iba súkromný veterinárny lekár.Čo je registrácia zvieraťa?
Registrácia zvieraťa je registrovanie údajov o ňom a jeho majiteľovi alebo držiteľovi do Centrálneho registra spoločenských zvierat. Majiteľ alebo držiteľ musí byť fyzická osoba.
Zviera môže byť aj vo vlastníctve právnickej osoby, alebo do pasu alebo CRSZ sa zapisujú vždy údaje o fyzickej osobe, t.j. držiteľovi zvieraťa alebo osobe, ktorá ho sprevádza pri cestovaní.

Kto vykonáva registráciu zvieraťa?
Registráciu zvieraťa môže vykonať iba súkromný veterinárny lekár. Registráciu zvieraťa je povinný vykonať súkromný veterinárny lekár, ktorý zviera začipoval alebo ktorý začipované zviera vakcinoval proti besnote. Registráciu Vášho zvieraťa si môžete overiť na webe www.crsz.sk

Čo je Centrálny register spoločenských zvierat?
Centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ) je počítačová databáza o čipovaných zvieratách a ich majiteľoch, ktorú zriadila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a prevádzkuje ju Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Aké údaje sa registrujú do CRSZ?
Meno, druh, plemeno, pohlavie a dátum narodenia psa, a meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a telefónne číslo vlastníka zvieraťa, a adresa držby zvieraťa. Súkromný veterinárny lekár je oprávnený vyžadovať od vlastníka zvieraťa preukaz totožnosti.

Je čipovanie povinné?
Čipovanie je povinné pre psy chované na území Slovenskej republiky. Čipovanie je taktiež podmienkou pre vydanie (cestovného) pasu spoločenského zvieraťa.

Do kedy musím dať psa začipovať?
Pred zmenou majiteľa, najneskôr však do 12 týždňou veku zvieraťa. Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Aké sú výhody čipovania a registrácie?
Výhodou čipovania zvieraťa a jeho registrácie v CRSZ je rýchla a jedinečná identifikácia zvieraťa, ktorá pri strate a nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi, kontaktovanie majiteľa v krátkom čase a prinavrátenie zvieraťa do jeho rúk.

Aké sú iné povinnosti vlastníka psa?
Vlastník psa povinný nahlásiť pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi psa do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára anahlásiť úhyn r psa do 21 dní do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.

Aké sú povinnosti súkromného veterinárneho lekára?
Súkromný veterinárny lekár je povinný:
- zadať údaje do CRSZ do 24 hodín od čipovania alebo vakcinácie psa proti besnote
- zadať údaje do CRSZ do 24 hodín od oznámenia zmeny údajov (zmena majiteľa, úhyn zvieraťa)
- viesť o týchto údajoch písomnú evidenciu,
- predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy,
- oznámiť údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi príslušnej obci,
- viesť písomnú evidenciu o vakcinovaných psoch a predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy.
  V čase keď už musí byť pes začipovaný, súkromný veterinárny lekár nesmie vykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý začipovaný nie je, okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka. Za porušenie tejto povinnosti uloží orgán veterinárnej správy súkromnému veterinárnemu lekárovi pokutu od 1 750 eur do 20 000 eur.

  Vyhľadávanie

  Číslo pasu:
  (v tvare SK 999999999)
  Číslo čipu alebo tetovania

  Prihlásenie

  Meno
  Heslo