Cestovanie do zahraničia so spoločenským zvieraťom


Pri cestovaní do zahraničia so psom, mačkou alebo fretkou (spoločenské zviera) musí byť zviera sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa. Pas spoločenského zvieraťa zvieraťu vydá súkromný veterinárny lekár poverený Hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

Pre vydanie pasu je potrebné aby bolo spoločenské zviera identifikované. (nezameniteľné označenie mikročipom alebo zreteľne čitateľným tetovaním, ktoré bolo vykonané pred 3.7.2011).

Mikročip musí spĺňať jednotnú európsku technickú normu ISO 11 784 (15 miestny číselný kód). V prípade, že je zviera označené iným druhom mikročipu, je vlastník pri kontrole povinný predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného mikročipu.

Pre účely kontroly eviduje poverený veterinárny lekár vydanie pasu zvieraťu do Centrálneho registra spoločenských zvierat, ktorý je zriadený podľa zákona o veterinárnej starostlivosti Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a prevádzkovaný Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Evidenciu pasu Vášho zvieraťa v CRSZ si môžete overiť na webe www.crsz.sk

Pas spoločenského zvieraťa je úradným dokladom, ktorým vlastník alebo osoba zodpovedná za zviera, pri cestovaní so zvieraťom preukazuje:
- identitu zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný
- platnosť vakcinácie proti besnote a iným chorobám
- ošetrenie proti Echinokokom
- iné ošetrenia proti parazitom
- titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml

Údaje, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na premiestňovanie psov, mačiek a fretiek môže potvrdzovať len poverený veterinárny lekár, ktorý je povinný pred každým zaznamenaním zmeny overiť identitu zvieraťa.

Hide details for Cestovanie do členských štátov Európskej únie a späťCestovanie do členských štátov Európskej únie a späť

Pre cestovanie v rámci Európskej únie je potrebné, aby bolo zviera:

- označené mikročipom / tetovaním

- platne vakcinované proti besnote

- sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa

Uvedené je potrebné splniť aj v prípade, že členský štát EÚ je iba tranzitnou krajinou, cez ktorú sa cestuje alebo z ktorej sa odlieta.

Niektoré letecké a iné dopravné spoločnosti vyžadujú aj potvrdenie veterinárneho lekára a dobrej zdravotnej spôsobilosti zvieraťa na cestovanie a prepravu.

Niektoré členské štáty EÚ umožňujú aj vstup so psom, mačkou alebo fretkou, ktoré sú mladšie ako tri mesiace a nevakcinované proti besnote, ak sú sprevádzané pasom a žili na mieste, kde sa narodili, od svojho narodenia bez toho, aby prišli do kontaktu s divými zvieratami, ktoré mohli byť vystavené infekcii alebo sú sprevádzané svojimi matkami, na ktorých sú ešte závislé.

Tieto pravidlá platia iba pre neobchodný styk, t.j. pre cestovanie s vlastným alebo zvereným zvieraťom, ktoré nie je určené na predaj a ktoré nebude v zahraničí meniť majiteľa.

Pri cestovaní s viac ako 5 zvieratami potrebujete okrem všetkého vyššie uvedeného aj zdravotný certifikát vydávaný miestne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (TRACES), ktorý musí byť vydaný najviac 10 dní pred cestou.

Vstup viac ako 5 psov, mačiek alebo fretiek na územie Slovenskej republiky je možný iba cez Hraničnú inšpekčnú stanicu Bratislava – letisko.

Hide details for Cestovanie do Veľkej Británie, Írska, Malty alebo FínskaCestovanie do Veľkej Británie, Írska, Malty alebo Fínska

Pre cestovanie do Veľkej Británie a Írska je potrebné, aby bolo zviera:

- označené mikročipom

- platne vakcinované proti besnote

- sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa

- odčervené minimálne 24 a maximálne 120 hodín (1 -5 dní) pred vstupom na územie Veľkej Británie, Írska, Malty alebo Fínska

- ošetrenie proti kliešťom už nie je potrebné

Pri vstupe na Maltu sa platí poplatok 50 € za kontrolu sprievodných dokladov zvieraťa a vydanie vstupného povolenie pre zviera

Veľká Británia
https://www.gov.uk/take-pet-abroad/overview
Írsko
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/coming_to_live_in_ireland/bringing_pets_to_ireland.html
Malta
http://vafd.gov.mt/pet-travel-scheme?l=1
Fínsko
http://www.evira.fi/portal/en/animals/import_and_export/

Hide details for Cestovanie do nečlenských štátov EÚ, ktoré sú na zozname a späťCestovanie do nečlenských štátov EÚ, ktoré sú na zozname a späť

Pre cestovanie do nečlenského štát EÚ, ktoré je na zozname je potrebné, aby bolo zviera:

- označené mikročipom

- platne vakcinované proti besnote

- sprevádzané veterinárnym certifikátom požadovaným štátom do ktorého sa cestuje

- odčervené (podľa požiadaviek štátu do ktorého sa cestuje)


Pre návrat do Európskej únie z nečlenského štátu EÚ, ktorý je na zozname je potrebné, aby bolo zviera:

- označené mikročipom

- platne vakcinované proti besnote

- sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa

Zoznam vstupných miestPre vstup do Európskej únie z nečlenského štátu, ktorý je na zozname, je potrebné, aby bolo zviera:

- označené mikročipom

- platne vakcinované proti besnote

- sprevádzané veterinárnym certifikátom pre psy, mačky a fretky vstupujúce do Európskej únie na neobchodné účely

Veterinárny certifikát pre psy, mačky a fretky vstupujúce do Európskej únie na neobchodné účely musí byť vydaný najviac 10 dní pred vstupom do štátu Európskej únie a jeho platnosť pre pohyb so zvieraťom v rámci Európskej únie je 4 mesiace.
Zoznam vstupných miest


Hide details for Cestovanie do nečlenských štátov EÚ, ktoré nie sú na zozname a späťCestovanie do nečlenských štátov EÚ, ktoré nie sú na zozname a späť

Pre cestovanie do nečlenského štátu EÚ, ktorý nie je na zozname, je potrebné, aby bolo zviera:

- označené mikročipom

- platne vakcinované proti besnote

- sprevádzané veterinárnym certifikátom požadovaným štátom do ktorého sa cestuje

- odčervené (podľa požiadaviek štátu do ktorého sa cestuje)


Pre návrat do Európskej únie z nečlenského štátu EÚ, ktorý nie je na zozname je potrebné, aby bolo zviera:

- označené mikročipom

- platne vakcinované proti besnote

- sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa

- sérologicky vyšetrené na stanovenie titra neutralizačných protilátok proti besnote

Zoznam vstupných miestPre vstup do Európskej únie z nečlenského štátu EÚ, ktorý nie je na zozname je potrebné, aby bolo zviera:

- označené mikročipom

- platne vakcinované proti besnote,

- odčervené (podľa požiadaviek členského štátu vstupu do EU)

- sérologicky vyšetrené na stanovenie titra neutralizačných protilátok proti besnote

- byť sprevádzané veterinárnym certifikátom pre psy, mačky a fretky vstupujúce do Európskej únie na neobchodné účely

Od dátumu odberu vzorky krvi na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie EU musia uplynúť najmenej 3 kalendárne mesiace.

Vstup nevakcinovaných spoločenských zvierat mladších ako tri mesiace z krajín, ktoré nie sú na zozname nie je možný.

Veterinárny certifikát pre psy, mačky a fretky vstupujúce do Európskej únie na neobchodné účely musí byť vydaný najviac 10 dní pred vstupom do štátu Európskej únie a jeho platnosť pre pohyb so zvieraťom v rámci Európskej únie je 4 mesiace.

Zoznam vstupných miest


Vyhľadávanie

Číslo pasu:
(v tvare SK 999999999)
Číslo čipu alebo tetovania

Prihlásenie

Meno
Heslo